Voordelige wissellijsten - Koop hier uw lijst

Klantenservice

Verzend- en verpakkingskosten

Wij berekenen € 14,95 (incl btw) verzend- en verpakkingskosten per adres binnen Nederland, voor bestellingen beneden de € 200,- exclusief BTW.
Orders boven de € 200,- exclusief BTW worden gratis thuis bezorgd.

De meeste producten hebben een levertijd van 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling.
U ontvangt altijd een bericht als wij af moeten wijken van de standaard levertijden. Heeft u vragen over de levertijd van een bepaald product? Vraag het ons! We kunnen het vaak ter plekke nakijken, dan weet u direct waar u aan toe bent.

WWW.SCHILDERIJ-LIJST.NL  zorgt er voor dat alle door ons geleverde goederen goed verpakt zijn, en door een degelijke vervoerdersorganisatie wordt afgeleverd. Goederen worden afgeleverd tot aan de voordeur op de begane grond.
Voor leveringen in flats en etages welke niet voorzien zijn van lift, dient dit gemis vooraf aan ons te worden gecommuniceerd. Zonder duidelijke afspraken kan de vervoerder de aflevering weigeren, met alle ongemakken van dien. Het is ook mogelijk dat goederen op verzoek bij ons centrale magazijn kunnen worden afgehaald. U kunt dit aangeven bij uw order. U betaalt dan uiteraard geen verzend- en verpakkingskosten.  Heeft u verder speciale verzoeken?  Wij kunnen meer dan een doorsnee bedrijf! Daag ons uit.

Bestellingen kunnen ook en alleen op afspraak worden afgehaald op:
* Noorderesweg 20, 7921 CX  Zuidwolde (dr)
U betaald dan uiteraard geen verzendkosten, echter is de levertijd dan wel langer. 

Privacy
Om u een goede service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling voor bijvoorbeeld het leveren van het product.
Uiteraard kunt u te allen tijde uw gegevens wijzigen, inzien, en laten verwijderen. Klik hier om uw gegevens te wijzigen.

Garantie

Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper. 

De consument dient de geleverde zaken zelf te controleren na aflevering. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de te verwachte staat of indien deze niet overeenkomstig zijn met hetgeen zoals omschreven in de offerte, dient de consument dit binnen 24 uur schriftelijk melden aan de verkoper. 

Indien de te leveren zaken niet voldoen, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van verkoper vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen. 

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 

Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd. 
 
Betalen

1. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

3. In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. 

4. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. De vermelde prijzen zijn INCLUSIEF BTW en exclusief eventuele verzend- en of verpakkingskosten.
6. Een bestelling wordt pas in behandeling genomen indien het volledige bedrag bij de bank van de verkoper is geregistreerd.
7. De verkoper is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de website.

 
Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.